Хьоар (да) (эрс: Мука́, ингал: Flour) — тайп-тайпара культура ялат эхьа даьлча доаккхаш дола напагӀа да. Хьоар даккха йиш йолаш да кӀах, балах, Ӏаьржача кӀах, сулах, кемах, мукхах, борцах, хьажкӀáх, дугах. ДуккхагӀа хьоар кӀих доаккх. Хьоар хиланза даргдоацаш да маькх хьаеш[1]. КӀих даьккха хьоар сортаех декъаш хул: йоккходар, лакхера, хьалхара, шоллагӀа, обойни. ХьажкӀах даьккхача хьоарах жувр оал.

Хьоар

ГӀалгӀаша кӀи хьоарах тайп-тайпара даараш ду: хьоара хьалтӀамаш, чӀаьпилгаш, олгаш (ольгаш)

Хьажа иштта тоаде


ТӀатовжамаш тоаде

  1. Хлопин Г. В. Мука // Брокгаузеи Ефронеи энциклопеден дошлорг : 86 томах латт (82 томи 4 тӀатохари). — СПб., 1890—1907.