Маькх (я) (эрс: Хлеб, ингал: Bread) — детта, кхерза е Iанарца кийчдаь бедах даь кхачан сурсат (напагIа), эггара кIезигагIа хьоарахи хихи даь хул.

Шиъ батони, ах-булкеи, булкеи
Буханкаши маькха хьайза кIозилгаши

ТIахьожаяргашТоаде