Тархьар

25 Тушол 2019

19 Тушол 2018

2 Мутт-хьал 2017

8 Чан-тар 2016

7 Чан-тар 2016

8 Мяцхали 2016

29 Саь-кур 2016

15 Саь-кур 2013

16 Лайчилла 2011

3 Этинга 2011