Тархьар

19 наджгоанцхой 2023

27 маьтсела 2022

12 бекарга 2022

9 лайчилла 2019

11 бекарга 2019

11 аьтинга 2018

19 бекарга 2018

7 тушола 2018

29 наджгоанцхой 2018

28 наджгоанцхой 2018

7 аьтинга 2016