Тархьар

5 Чан-тар 2020

8 Лайчилла 2020

12 Мяцхали 2020

4 Баьцамеа 2020

28 Тушол 2018

19 Тушол 2018

19 Тушол 2017

13 Лайчилла 2016

28 Михий 2016

21 Этинга 2016

20 Этинга 2016